دستور مقدمانی تار و سه تار

با توجه به نیاز هنرجویان محترم فایلهای صوتی دستور مقدماتی تار و سه تار تهیه شده و در لینکهای زیر قرار داده شده اند امیدوارم که مفید واقع گردند

دانلود  اجرای صوتی کتاب اول – سی دی اول              


دانلود اجرای 
صوتی کتاب اول – سی دی دوم                


دانلود اجرای 
صوتی کتاب دوم – سی دی اول            


دانلود اجرای 
صوتی کتاب دوم – سی دی دوم            

دستور مقدمانی تار و سه تار