دستور مقدمانی تار و سه تار

دانلود  اجرای صوتی کتاب اول – سی دی اول                برای دانلود کلیک کنید
دانلود اجرای 
صوتی کتاب اول – سی دی دوم                برای دانلود کلیک کنید 
دانلود اجرای 
صوتی کتاب دوم – سی دی اول                برای دانلود کلیک کنید  
دانلود اجرای 
صوتی کتاب دوم – سی دی دوم                برای دانلود کلیک کنید 

 

دستور مقدمانی تار و سه تار