آموزش سه تار

دانلود فایل های صوتی بخش اول از جلد اول کتاب آموزشی استاد جلال ذوالفنون

دستگاه ماهور   و   دستگاه شور

آموزش سه تار

دانلود فایل های صوتی بخش دوم از جلد اول کتاب آموزشی استاد جلال ذوالفنون

آواز دشتی   و   آواز ابوعطا