معین تند دست

moein-2

نمونه ای از نغمه های سه تار